Containerfabriek Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ContainerFabriek

 

Verhuurvoorwaarden De ContainerFabriek.

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en te verrichten diensten van de ContainerFabriek strekkende tot het verhuren of onder enige andere titel ter beschikking stellen van zaken, als ook op die tot het verlenen van diensten van welke aard ook of onder welke benaming ook.

 

2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige prestatie dient de huurder de ContainerFabriek derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Indien de ContainerFabriek door overmacht, te weten elke van de wil van de ContainerFabriek onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd, niet, niet juist of niet tijdig kan leveren, is de ContainerFabriek niet of ten hoogste tot het bedrag van de huurprijs aansprakelijk.

 

3. Terstond na ontvangst dient de huurder de door hem gehuurde zaak of zaken te controleren. Indien deze naar zijn mening gebreken vertonen, niet juist of onvolledig zijn, dient hij dit onverwijld telefonisch te melden bij de ContainerFabriek. Door de zaken te gebruiken doet de huurder afstand van het recht te reclameren.

 

4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ContainerFabriek is het de huurder verboden om een gehuurde zaak aan derden ten gebruiken af te staan, te verhuren, te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden. Evenmin mag de huurder het gehuurde geheel of gedeeltelijk anders dan het hem werd aangeleverd demonteren of repareren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

5. Het gehuurde is geheel en al voor risico van de huurder vanaf het moment dat deze het in ontvangst heeft genomen. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, verduistering, bezwaring, waardeloos worden, en in het algemeen voor elke gebeurtenis waar door hij niet in staat is om het gehuurde bij het einde van de huur weer aan de ContainerFabriek terug te geven in dezelfde staat als waarin het hem ter beschikking werd gesteld, ongeacht of hem enige schuld treft. Huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan technische installaties, zowel direct als indirect o.a. ook als gevolg van te lage netspanning.

 

6. Offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend en voor de ContainerFabriek niet bindend. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zonder transportkosten en personalisatie tenzij anders op de offerte vermeld.

 

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. De betaling dient te geschieden op een door de ContainerFabriek aan te wijzen rekening. Facturering van ten minste 70% van het offertebedrag geschiedt vooraf. De ContainerFabriek is niet verplicht een begin met de uitvoering te maken voordat het vooraf gefactureerde bedrag voldaan is.

 

7.1. Bij overschrijding van een betalingstermijn is huurder zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. De ContainerFabriek is in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan.

 

8. De ContainerFabriek is niet aansprakelijk voor schade van de huurder, ontstaan door of in verband met het gehuurde. De huurder is jegens de ContainerFabriek gehouden tot vrijwaring voor aanspraken van derden op grond van schade toegebracht door of in verband met het gehuurde. De huurder verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de apparatuur van De ContainerFabriek zullen bedienen. De veiligheid op locatie is zaak van de huurder zelf.

 

9. De huurder dient zorg te dragen dat het terrein (binnen of buiten) waar de containers worden geplaatst vlak en horizontaal is en onder alle weersomstandigheden bereikbaar en toegankelijk is met zwaar verkeer. De ContainerFabriek kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan bestrating, leidingen en/of ondergrond. Eventuele spoorvorming en het herstellen van het terrein vallen ten laste van de huurder. De huurder dient altijd voor de benodigde wettelijke vergunningen zorg te dragen en is zelf verantwoordelijk om te (laten) toetsen of het gehuurde voldoet aan de op de locatie geldende reglementen.

 

10. De ContainerFabriek adviseert de huurder de gehuurde goederen tegen brand, storm, diefstal, waardeloos worden, aansprakelijk etc. te verzekeren. De huurder aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. eventuele risico’s.

 

-einde-